top of page

Regulamin konkursu: „Wyjątkowa maseczka”, Plastcore 3D Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Plastcore 3D Sp. z o.o.,  ul Puławska 34 bud 23, 05-500 Piaseczno, NIP:  1231435767

 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator. 

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/drukarnia3dwarszawa (zwanej dalej “Fanpage”) .

 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat. 

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 

 4. Konkurs trwa od 04.12.2020 do 11.12.2020 do godziny: 23:59

 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.12.2020 za pośrednictwem FanPage. 

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu w komentarzu zdjęcia swojej wyjątkowej maseczki (ochrony twarzy), im bardziej unikalna czy nietypowa tym lepiej.

 2. W konkursie zostanie wybranych 30  zwycięzców, w tym 3 do nagród głównych. 

 3. Pracownicy firmy Organizatora spośród komentarzy, wybiorą i ocenią 30 najciekawszych/nietypowych maseczek, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. 

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

Nagroda 

 1. Nagrodami w konkursie są: Dla pierwszych 3 miejsc – drukowana i ręcznie malowana maseczka ochronna wybrana z 9 dostępnych wzorów. Dla pozostałych 27 zwycięzców – wkładka do maseczki REbreath. Wzór nagrody głównej wybierany jest przez Zwycięzców w kolejności według zajętego miejsca w konkursie.

 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub może zostać przesłana kurierem (tylko na terenie Polski). 

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

 4. Nagroda nie może zostać wymieniona na jej równowartość pieniężną.

 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Bez nazwy-1.jpg
bottom of page